Bransjestandarder for Apotek

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtatt av Norges Apotekerforening, Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske forening våren 2003

Apotekforeningen besluttet i 2008 å legge ned Bransjerådet for apotekene på grunn av inaktivitet

Dette dokumentet inneholder kvalitetsstandarder for apotekene i Norge på områder definert som apotekenes kjernevirksomhet. Kvalitetsstandardene uttrykker kvalitetskrav som bransjen selv stiller til apotekenes virksomhet rettet mot kunder/pasienter og helsevesenet. Standardene er utviklet av Norges Apotekerforening på vegne av apotekbransjen, i samarbeid med Norges Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet som yrkesorganisasjoner for ansatte i apotek.

Bakgrunn

Verdens helseorganisasjon (WHO) og verdensorganisasjonen for farmasøyter Federation Internationale Pharmaceutique (FIP) har gjennom et felles dokumentet, "Good Pharmacy Practice (GPP) - in Community and Hospital Settings", definert apotekenes kjernevirksomhet og gitt føringer for apotekenes arbeid innen kjerneområdene. Organisasjonene har også anbefalt at det utvikles nasjonale kvalitetsstandarder på disse områdene. Dokumentet er akseptert av alle medlemsland i WHO. =Utgangspunkt for de norske bransjestandardene er dokumentet ”Nordiske retningslinjer for God ApotekPraksis (GAP)” utarbeidet og vedtatt av de nordiske apotekerforeningene. GAP uttrykker Good Pharmacy Practice (GPP) tilpasset norske forhold

Kunden/pasienten i sentrum

Retningslinjene for GAP er basert på prinsippet om at kundens/pasientens behov og forventninger skal stå i sentrum for apotekenes arbeid. Apotekene skal i sin virksomhet vise respekt for kundens/pasientens selvstendighet og integritet

Hensikten med bransjestandarder

Bransjestandardene skal danne basis for bransjens egen oppfølging av kvaliteten på apotekenes tjenester. Minimumskravene til apotekvirksomhet er nedfelt i lover og forskrifter. Apotekbransjen ønsker å stille felles grunnkrav til apotekenes virksomhet som fremhever, utdyper eller går utover de minimumskravene som er satt av myndighetene. Bransjestandardene skal uttrykke hva kunder/pasienter, helsevesen og myndigheter kan forvente av apotekene, og der det er mulig og relevant, gi anledning til etterprøving av kvaliteten på apotekenes tjenester. Dokumentet ”Nordiske retningslinjer for God ApotekPraksis (GAP)” definerer apotekenes kjernevirksomhet og uttrykker overordnede målsettinger innenfor de enkelte virksomhetsområdene. Bransjestandardene går videre og uttrykker kvalitetskrav til de aktivitetene apotekene må drive for å oppfylle de overordnede målsettingene. Bransjestandardene gir et grunnlag for apotekkjedenes og de enkelte apoteks kvalitetsarbeid. De skal brukes i utviklingen av egne rutinebeskrivelser og målbeskrivelser. Apotekkjeder og enkeltapotek kan utvikle ytterligere kvalitetskrav til egen virksomhet. Ved å fastsette standarder, etterprøve om de følges og regelmessig revidere dem, viser apotekbransjen at den tar ansvar for apotekfarmasiens nivå og profesjonelle utvikling.

1. Resept og rekvisisjon

Apotekenes aktiviteter – prinsipper for arbeidet

Apotekene skal

 • fra en farmasøytisk synsvinkel vurdere og følge opp legemiddelforskrivning og –bruk på kunde/pasientnivå
 • ha arbeidsrutiner som ivaretar kundens/pasientens sikkerhet
 • gi råd og veilede med sikte på at kunden/pasienten forstår formålet med sin behandling
 • bidra til å løse legemiddelrelaterte problemer for den enkelte kunde/pasient
 • koordinere sin rådgivning og veiledning med det lokale helsevesen
 • tilby farmasøytiske tjenester som støtter opp under og bidrar til rasjonell og riktig legemiddelbruk og fremmer målsetningen med behandlingen
 • dokumentere helsehjelp
 • vurdere og følge opp rekvisisjoner fra profesjonelle sluttbrukere
 • være leveringsdyktige på legemidler og andre forhandlingspliktige produkter

Kvalitetskrav

Resept til kunder og pasienter

Lokalene

Apotekene skal være tilrettelagt for

 • at kunder/pasienter lett skal kunne orientere seg i forhold til apotekets system for ekspedisjon av resepter
 • å kunne føre uforstyrrede samtaler med kunden/pasiente
 • å ivareta diskresjonsbehovet ved reseptekspedisjonen

Møtet med kunden/pasienten

Apotekene skal

 • uoppfordret, og i dialog med pasienten, gi informasjon som er individuelt tilpasset med sikte på å oppnå rasjonell legemiddelbruk og fremme behandlingens formål
 • gi råd og veiledning i henhold til allment aksepterte terapianbefalinger
 • vurdere mulig risiko for feilbruk, også under- eller overforbruk av legemidler
 • aktivt bruke skriftlig informasjonsmateriell ved rådgivning og veiledning. Materiellet skal ha en kvalitet som apoteket kan stå inne for
 • merke legemidlene i henhold til allment aksepterte faglige normer
 • dokumentere legemiddelekspedisjonene på en måte som gjøre det mulig å kunne følge opp kunder/pasienter over tid
 • ta kontakt med forskriver ved behov for avklaring av forhold rundt forskrivning og legemiddelbehandling
 • kunne anbefale litteratur/oppslagsverk/internettsider vedrørende aktuelle terapiområder

Dokumentasjon

Apotekene skal

 • dokumentere og følge opp kvalitet og sikkerhet i legemiddelekspedisjonene, herunder avvik, reklamasjoner og kunde/pasient klager
 • benytte kvalitetssikrende IT-støttesystemer når slike er tilrettelagt/tilgjengelig

i apotekenes ekspedisjonssystemer eller dokumentere at tilsvarende kvalitet sikres på annen måte

Rekvisisjon fra profesjonelle sluttbrukere

Kundekontakt

Apotekene skal

 • være tilgjengelig for kontakt og gi oppfølgende råd og veiledning i legemiddelspørsmål
 • gi råd og veiledning om legemiddelvalg i henhold til allment aksepterte terapianbefalinger

Dokumentasjon

Apotekene skal

 • dokumentere og følge opp kvalitet og sikkerhet i legemiddelekspedisjonene herunder avvik, reklamasjoner og klager

Varelager og varehåndtering

Apotekene skal

 • fastsette mål for og dokumentere leveringsdyktighet og -sikkerhet
 • ta imot og sørge for destruksjon av legemiddelrester og returnerte legemidler fra kunde/pasient

2. Egenomsorg

Med egenomsorg menes kundens/pasientens handlinger for å forebygge og behandle plager og sykdommer, og for å ivareta god helse – med eller uten bruk av reseptfrie legemidler og tilgrensende produkter (handelsvarer).

Apotekenes aktiviteter - prinsipper for arbeidet

Apotekene skal med utgangspunkt i kundens/pasientens behov

 • gjennom dialog avdekke kundens/pasientens behov og helserelaterte problemer
 • anbefale egenomsorg eller henvise til lege eller annet helsepersonell
 • gi råd og veiledning tilpasset og forståelig for kunden/pasienten knyttet til symptomer og andre helserelaterte behov som presenteres
 • gi råd i henhold til allment aksepterte faglige normer
 • markedsføre, framby og selge reseptfrie legemidler og tilgrensende produkter (handelsvarer)
 • fremme kundens/pasientens muligheter til selv å forebygge og behandle plager og sykdommer - med eller uten legemidler og tilgrensende produkter (handelsvarer)

Kvalitetskrav

Lokalene

Apotekene skal

 • være utformet, innredet og skiltet slik at kunden/pasienten lett kan orientere seg i forhold til sentrale produktgrupper
 • ha relevante brosjyrer og informasjonsmateriell med en kvalitet apoteket kan stå inne for. Disse skal være lett tilgjengelig for kunden/pasienten
 • være tilrettelagt for å kunne føre uforstyrrede samtaler med kunden/pasienten
 • ha fagpersonell lett tilgjengelig

Møtet med kunden/pasienten

Apotekene skal

 • gi råd og veiledning gjennom dialog
 • gi råd og veiledning om legemidler og tilgrensende produkter basert på anerkjente terapianbefalinger og faglige vurderinger
 • aktivt bruke skriftlig informasjonsmateriell ved rådgivning og veiledning
 • kunne anbefale litteratur / oppslagsverk / internettsider vedrørende aktuelle terapiområder

Handelsvarer

Apotekene skal føre handelsvarer

 • som naturlig og hensiktsmessig lar seg forene med apotekenes salg av legemidler og andre forhandlingspliktige produkter
 • som er forenlige med apotekenes rolle som seriøse aktører i helsevesenet
 • som har kvalitet og egenskaper i samsvar med aktuelle standarder og normer for vedkommende varegruppe
 • som er trygge, sikre og miljøvennlige

Vareplassering

Apotekene skal

 • plassere legemidler slik at anerkjente terapianbefalinger reflekteres og andre faglige hensyn ivaretas
 • plassere legemidler og handelsvarer slik at det fremmer kundens/pasientens mulighet til å gjøre formålstjenlige valg
 • plassere legemidler og potensielt helsefarlige handelsvarer forsvarlig med hensyn til tilgjengeligheten for barn

Markedsføring

Apotekenes markedsføring og eksponering av produkter og tjenester skal

 • bidra til å fremme rasjonell legemiddelbruk
 • reflektere at apotekene er seriøse aktører i helsevesenet

3. Rasjonell legemiddelforskrivning og legemiddelbruk

Apotekene ekspederer og utleverer legemidler til kunder/pasienter etter resept og til egenomsorg. Direktekontakten med legemiddelbrukerne gir, sammen med kontakten med forskriverne og annet helsepersonell, apotekene innsikt i befolkningens legemiddelbruk. Denne innsikten har apotekbransjen et ansvar for å dokumentere og formidle til myndigheter og det øvrige helsevesen. Apotekbransjens bidrag er viktig for helhetsbildet av befolkningens legemiddelbruk.

Apotekenes aktiviteter - prinsipper for arbeidet

Individrettede aktiviteter behandles under området ”Resept og rekvisisjon”.

Apotekene skal

 • aktivt vurdere og følge opp forskrivning og –bruk fra en farmasøytisk synsvinkel for å oppnå rasjonell legemiddelbruk i befolkningen.
 • arbeide for sikker og rasjonell legemiddelbruk gjennom kontakt og samarbeid med forskrivere
 • kunne tilby farmasøytiske tjenester til aktuelle kunde/pasientgrupper
 • bruke egnede IT-verktøy i oppfølgning av legemiddelforskrivning og –bruk
 • formidle statistisk grunnlagsmateriale til myndigheter om legemiddelforskrivning og –bruk
 • utvikle og delta i informasjonstiltak som fremmer rasjonell legemiddelbruk
 • delta i formidling av kunders/pasienters legemiddelbivirkninger til myndighetene
 • delta i lokale og sentrale kampanjer/tiltak i samarbeid med myndigheter, helsevesen, relevante organisasjoner, bruker- og pasientgrupper
 • delta i helseøkonomiske og epidemiologiske studier

Kvalitetskrav

I forhold til myndigheter/samfunnet

Apotekene skal

 • dokumentere legemiddelekspedisjonene på en måte som bidrar til helhetsbildet av befolkningens legemiddelbruk
 • formidle erfaringer og observerte trender på legemiddelområdet
 • bidra i koordinering av pasientrettet legemiddelinformasjon lokalt og nasjonalt i samarbeid med myndigheter, helsevesen, relevante organisasjoner, bruker- og pasientgrupper

I forhold til kunde/pasient og forskrivere

Apotekene skal

 • basere farmasøytiske tjenester og oppfølging på allment aksepterte faglige retningslinjer
 • bruke egnede IT-verktøy som hjelpemiddel for å avdekke og dokumentere legemiddelrelaterte problemer
 • tilby forskrivningsprofiler/forskrivningsstatistikk til samarbeidende forskrivere
 • kunne videreformidle til forskrivere informasjon om nye legemidler, oppdatering av informasjon om legemidler på markedet og henvise til kilder for slik informasjon

4. Helsefremmende og forebyggende virksomhet

Helsefremmende og forebyggende virksomhet er aktiviteter som gjør befolkningen i stand til å få bedre kontroll med sin helse og forbedre den. Apotekene skal delta i helsefremmende virksomhet i samarbeid med myndigheter, helsevesen, relevante organisasjoner, bruker- og pasientgrupper.

Apotekenes aktiviteter - prinsipper for arbeidet

Apotekene skal

 • bidra til at befolkningen i størst mulig grad unngår sykdom, og oppnår og ivaretar god helse
 • bidra til å fremme sunn livsstil ved formidling av informasjon om f. eks. kosthold, mosjon og ulike risikofaktorer som tobakk- og alkoholbruk
 • i samarbeid med myndigheter, helsevesen, relevante organisasjoner, bruker- og pasientgrupper delta i nasjonale og lokale informasjonskampanjer og opplysningsaktiviteter som fremmer folkehelsen
 • kunne tilby individ- og grupperettet rådgivning, veiledning og informasjon

innen folkehelseområdet

Kvalitetskrav

Apotekenes aktiviteter skal

 • bygge på et allment anerkjent faglig grunnlag
 • være forankret i helsepolitiske målsetninger
 • utføres i henhold til evaluerte og kvalitetssikrede programmer (individ- og grupperettede aktiviteter)

Avslutning

Implementering

Bransjestandardene uttrykker kvalitetskrav til apotekenes kunde/pasientorienterte aktiviteter. Kravene utgjør et felles grunnlag for apotekenes arbeid med kvalitetsutvikling. Kvalitetskravene skal reflekteres i apotekenes kunde/pasientorienterte praksis.

Kompetanse

Som helsepersonell har ansatte i apotek plikter og rettigheter hjemlet i lover og forskrifter. Lovverket stiller krav til kompetanse og forsvarlig yrkesutøvelse. Apotekene må ha personalressurser som gjør det mulig å oppfylle kravene som stilles i lovverk og vedtatte kvalitetsstandarder. En forutsetning for å oppnå dette er at de apotekansatte kontinuerlig vedlikeholder og utvikler sin kompetanse.

Dokumentasjon

Apotekene skal dokumentere sin virksomhet og sine erfaringer. Slik dokumentasjon er vesentlig for oppfølging, utvikling og fornyelse av apotekenes innsatser overfor kunde/pasient og samfunnet. Videre skal dokumentasjonen benyttes i dialogen og samarbeidet med myndigheter og øvrig helsevesen.

Revisjon og oppfølging

Lovverket stiller krav om internkontroll i apotek. Dette kravet må samordnes med øvrige kvalitetskrav til apotek og følges opp gjennom dokumentert kvalitetsarbeid.

Gjennom kvalitetsarbeidet skal bransjen identifisere kvalitetsproblemer og utviklingsområder. Innsatsene skal utgjøre et grunnlag for forbedringsarbeid. Dette skal lede til en stadig utvikling både av lokale kvalitetsmål og bransjestandardene. Apotekbransjen som helhet har et ansvar for å følge opp og revidere bransjestandardene.

Eksterne lenker